Právne podmienky

 


Prevádzkovateľom webových stránok www.atoservispd.sk (ďalej len „stránky“) je spoločnosti AUTOSERVIS PD so sídlom na Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Ntra, Oddiel: Vložka číslo: 154/N-Zbl (ďalej len „spoločnosť AUTOSERVIS PD“).


Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach použitia stránok. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.


Obsah stránok je výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Spoločnosť AUTOSERVIS PD vyvíja náležíte úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku za použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených.


Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom spoločnosti AUTOSERVIS PD a / alebo duševným vlastníctvom partnerov spoločnosti AUTOSERVIS PD, pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené.

Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AUTOSERVIS PD.


Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť AUTOSERVIS PD udeľuje súhlas výlučne len na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu.

Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AUTOSERVIS PD.


Spoločnosť AUTOSERVIS PD si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok.


Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté spoločnosti AUTOSERVIS PD prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti.

Spoločnosť AUTOSERVIS PD nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Pri používaní stránok môžu byť v počítači návštevníka stránok uložené a použité súbory na sledovanie informácií na stránkach a na počítanie analízu návštevnosti stránok. Účelom týchto nástrojov je výlučne analýza fungovania a návštevnosti stránok. Tieto nástroje neslúžia na zhromažďovanie osobných údajov návštevníkov stránok. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť tieto nástroje.


Spoločnosť AUTOSERVIS PD si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.